Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden PROJECT 0 BV

Goede afspraken zijn een basis van een goede samenwerking. Onze voorwaarden zijn gesteund op een wederzijds begrip en vertrouwen, en zijn bedoeld om de werkelijke wil van de partijen te verankeren in een correcte en evenwichtige contractuele relatie tussen partijen.

 1. Algemeen
  1. Niettegenstaande andersluidende bepalingen uitgaande van de Klant, zijn de algemene voorwaarden en de overige uitdrukkelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden in de offerte en orderbevestiging automatisch van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van de goederen door PROJECT 0 BV, (hierna “PROJECT 0” genoemd), met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Windhoek 29, België, gekend onder RPR Gent, Afdeling Kortrijk, BTW-BE 0817.284.287 aan de Klant.
  2. Door het plaatsen van een bestelling, of bij gebrek daaraan, door de ondertekening of de uitvoering van de overeenkomst door PROJECT 0 of de Klant erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en aanvaardt hij deze.
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan PROJECT 0, indien PROJECT 0 deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
  4. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.
 2. Offertes en bestellingen
  1. Alle offertes en/of aanbiedingen door PROJECT 0 zijn herroepelijk en vrijblijvend. PROJECT 0 zal slechts gehouden zijn voor bestellingen die zij aanvaard heeft. De offertes en/of aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen de dertig (30) dagen door de Klant aanvaard zijn, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen PROJECT 0 en de Klant komt slechts definitief tot stand nadat PROJECT 0 de bestelling van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaard heeft en/of wanneer PROJECT 0 de overeenkomst uitvoert.
  2. De gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst door of lastens de Klant geeft PROJECT 0 het recht op een schadevergoeding van twintig percent (20%) van de verkoopprijs, zonder dat PROJECT 0 het bestaan of de omvang van de werkelijk geleden schade dient te bewijzen. PROJECT 0 behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen, indien daartoe het bewijs wordt geleverd. Diezelfde rechten komen toe ingeval van gehele of gedeeltelijke verbreking door of lastens PROJECT 0, en dit ten gunste van de Klant.
 3. Levering en aanvaarding
  1. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen op kosten van de Klant geleverd op het door de Klant aangegeven adres. De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen.
  2. Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de Klant bij het verlaten van het magazijn van PROJECT 0 of de leverancier. Het transport gebeurt steeds op risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
  3. In geval van verkoop gebeurt de eigendomsoverdracht pas bij de volledige betaling van de prijs en verschuldigde interesten, kosten en schadevergoedingen.
  4. De ondertekening door de Klant van de leveringsbon geldt als bewijs van de levering van de goederen.
  5. Eventuele niet-conformiteiten of zichtbare gebreken (o.a. merk, kwaliteit, kwantiteit, beschadigingen, …) betreffende de geleverde goederen dienen uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na levering te worden gemeld. Na deze periode van de goederen kan PROJECT 0 in geen enkel geval nog aansprakelijk worden gesteld voor niet-conformiteiten en zichtbare gebreken.
 4. Prijzen – betaaltermijn – protest
  1. Alle prijzen en andere bedragen zoals vermeld op de bestelbon of offerte, zijn in euro en exclusief BTW, andere belastingen en heffingen. Alle kosten, boetes, belastingen, heffingen en rechten (onder meer, maar niet beperkt tot de recyclagebijdragen, BEBAT, RECUPEL, PV-CYCLE) die aan PROJECT 0 zouden worden opgelegd en die betrekking hebben op het bezit of het gebruik van de goederen komen ten laste van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon, omvatten de prijzen niet de transportkosten of enige andere kosten. Deze kosten en alle extra en aanvullende prestaties worden vergoed aan de op dat ogenblik door PROJECT 0 gehanteerde tarieven.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar, in euro op de maatschappelijke zetel en moeten worden betaald op de vervaldatum vermeld op de factuur en bij gebreke hieraan, in ieder geval uiterlijk vijftien (15) dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betalingen is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van één percent (1%) per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Ingeval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling is de Klant daarenboven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien percent (10%) op het totale factuurbedrag, met een minimum van tweehonderd EUR (€ 200,00). Diezelfde bijkomende kosten zullen moeten betaald worden indien PROJECT 0 nalaat een creditnota terug te betalen aan de Klant en dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling hiertoe door de Klant. Ingeval van betwisting dient de factuur aangetekend en gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Bij gebrek aan tijdig gemotiveerd protest wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard.
  3. Bij niet-betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen en/of in het geval de facturen opeisbaar zijn conform art. 4.2. van de algemene voorwaarden, behoudt PROJECT 0 zich het recht alle lopende bestellingen van diensten, herstellingen en/of nazichten van de desbetreffende goederen op te schorten. Tevens is PROJECT 0 in dit geval gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling de desbetreffende overeenkomsten te ontbinden mits passende kennisgeving, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In dit geval is de Klant tevens aan PROJECT 0 een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, die ten minste vijftien percent (15%) bedraagt van de overeengekomen prijs zonder taksen. Bovendien zal een betaald voorschot in dit geval, maar ook in alle andere gevallen van verbreking ten laste van de Klant, in ieder geval verworven en behouden blijven, ten titel van schadeloosstelling en zal deze minstens aangewend kunnen worden op de schadeloosstelling.
  4. De Klant aanvaardt dat facturen elektronisch worden bezorgd op een door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant dient wijzigingen van zijn e-mailadres tijdig door te geven aan PROJECT 0. PROJECT 0 is niet verantwoordelijk indien een wijziging van het e-mailadres niet tijdig werd doorgegeven noch indien het e-mailadres niet meer bereikbaar is.
 5. Levertermijnen en overmacht/moeilijkere omstandigheden
  1. PROJECT 0 doet steeds haar uiterste best en al het nodige om de leveringstermijnen maximaal te eerbiedigen. Evenwel zijn partijen op de hoogte dat iedereen afhankelijk is van diverse factoren en mogelijke onvoorziene omstandigheden (staking, lock-out…). Behoudens grove schuld aan PROJECT 0 haar zijde geeft een loutere vertraging in de levering de Klant dan ook nooit het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Bij schromelijke vertraging in de leveringstermijn die aan PROJECT 0 te wijten is, zal enkel een ontbinding en/of een schadevergoeding kunnen gevraagd worden na voorafgaande en schriftelijk ingebrekestelling waarbij aan PROJECT 0 een laatste termijn gegeven wordt van zestig (60) dagen. Dergelijke eventuele schadevergoeding zal nooit meer kunnen bedragen dan 10% van de factuursom waarbij eerst het bewijs van schade zal moeten worden geleverd door de Klant.
  2. Overmacht en/of een andere omstandigheid die een levering geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en/of tijdelijk bemoeilijkt geeft PROJECT 0 de mogelijkheid om, zonder vergoeding, de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de overeenkomst te verzaken, en dit zonder recht op schadevergoeding voor de Klant. Als dergelijke situaties worden beschouwd: ongevallen, uitzonderlijke of slechte weeromstandigheden die de opbrengsten aanzienlijk hebben aangetast of vernield, staking, brand, epidemieën, gebrek aan belevering en/of tekorten van grondstoffen of arbeidskrachten, aanzienlijke prijsstijgingen van de grondstoffen (met méér dan 10%), productiestopzettingen, niet meer voorradig zijn van goederen… Diezelfde rechten komen toe aan de Klant. Partijen erkennen dat de gehele schorsing en/of gehele verzaking niet mogelijk is indien het probleem slechts betrekking heeft op een deel van de overeenkomst.
 6. Waarborgen

PROJECT 0 is enkel aansprakelijk voor een verborgen gebrek in de geleverde goederen dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de levering. PROJECT 0 kan hierbij enkel verplicht worden tot het vervangen of het herstellen van gebrekkige of beschadigde goederen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige andere schade noch enige vorm van schadevergoeding, behoudens in geval van opzettelijke of zware fout; indirecte of gevolgschade wordt evenmin vergoed behoudens in geval van opzettelijk of zware fout. De Klant zal na afloop van voormelde desbetreffende termijn alle verhaal tegen PROJECT 0 verliezen, en dit voor alle gebreken, ook indien er desgevallend in voormelde desbetreffende periode reeds een herstel of vervanging zou geweest zijn. Bovendien is voormelde waarborg van PROJECT 0 ten opzichte van haar Klant steeds en in ieder geval beperkt tot de duurtijd en de omvang van de waarborg die door de fabrikant/producent/invoerder wordt gegeven. PROJECT 0 zal evenmin kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken waarvoor de fabrikant/producent/invoerder geen vrijwaring geeft.

 • Eventuele uitgebreidere, commerciële garanties verstrekt door de fabrikant/producent/invoerder verbinden enkel deze fabrikant/producten/invoerder en kunnen bijgevolg niet tegen PROJECT 0 worden ingeroepen noch kan de Klant op basis hiervan zich rechten tegen PROJECT 0.
 • De Klant erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van PROJECT 0 te allen tijde beperkt is tot de waarde van de levering/bestelling en dat deze nooit meer kan bedragen dan deze waarde. Voor zover de verzekeraar van PROJECT 0 tussenkomst en op voorwaarde dat de verzekeraar effectief dekking verleent en uitbetaalt, zal de aansprakelijkheid van PROJECT 0 beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar effectief uitbetaalt te vermeerderen met onze franchise, zonder dat PROJECT 0 nog kan aangesproken worden voor verdere (niet-gedekte en/of niet uitbetaalde) schade.
 • Elke aanspraak tot schadevergoeding of vordering tot vrijwaring of enige andere vordering ingesteld door de Klant of andere personen vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde Belgische rechtbanken binnen een termijn van vier (4) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de partij gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn (= vervaltermijn).
 • PROJECT 0 zal nooit hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden met andere eventuele betrokken partijen (andere leveranciers, verwerkers, tussenpersonen, transporteurs, …)
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • PROJECT 0 verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. PROJECT 0 vervult haar verplichtingen als verantwoordelijk en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende wetgeving. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Het privacy-beleid kan steeds geraadpleegd en opgevraagd worden via ons algemeen e-mailadres: info@project0.be.
 • Diverse bepalingen
 • Indien een bepaling van deze voorwaarden, of een deel daarvan, niet afdwingbaar, nietig en/of strijdig zou zijn met een bepaling van openbare orde of dwingend recht, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen partijen onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige betaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing, de toepassing van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. PROJECT 0 behoudt zich evenwel het recht voor afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.